Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 94/46 WE (dalej zwane „RODO”) w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisudoinggood.pl (dalej jako „Serwis”) niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych jest Crowding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 9 lok. 8, 00-586 Warszawa, NIP: 5252530119, REGON: 146088600, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000417775.

Możesz kontaktować się z nami wysyłając nam wiadomość na adres e-mail kontakt@doinggood.pl lub na adres korespondencyjny: Crowding Sp. z o.o., ul. Flory 9 lok. 8, 00-586 Warszawa.

Jakie dane przetwarzamy? W jakich celach oraz na jakiej podstawie prawnej?

Przetwarzamy informacje i treści, które przekazujesz nam podczas korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez wypełnianie formularzy, przy wykorzystaniu innych narzędzi dostępnych w Serwisie, poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego.Wykorzystujemy też pliki cookies i podobne technologie.

Poniżej opisujemy bliżej poszczególne sytuacje, w których przetwarzamy Twoje dane.

Aplikowanie na ogłoszenia o pracę zamieszczone w Serwisie

Jeśli za pośrednictwem Serwisu składasz aplikację(zgłoszenie) w odpowiedzi na Ogłoszenie o prace zamieszczone w Serwisie, przetwarzamy Twoje dane jako podmiot przetwarzający – tj. działamy na polecenie ogłoszeniodawcy(pracodawcy, agencji zatrudnienia). Administratorem twoich danych jest w takim przypadku ten ogłoszeniodawca. Nasza rola sprowadza się do przekazania Twojego zgłoszenia do ogłoszeniodawcy.

Newsletter

Jeśli zapisujesz się na nasz newsletter,przetwarzamy Twój adres e-mail w celu realizacji usługi wysyłki newslettera.Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jestniezbędne do wykonania umowy.

Usługa bazy kandydatów (Zostaw CV)

Jeśli korzystasz z usługi bazy kandydatów (Zostaw CV), przetwarzamy Twój adres e-mail, aby wysyłać Ci informacje o Ogłoszeniach, które mogą Cię zainteresować, a także dane podane przez Ciebie w formularzu tej usługi dotyczące Ciebie jako kandydata do pracy oraz dane zamieszczone przez Ciebie w dokumentach dołączonych do zgłoszenia (np. CV), w celu dopasowania wysyłanych Ci Ogłoszeń do twoich zainteresowań. Podstawą przetwarzania jestart. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

Usługi biznesowe

Jeśli jesteś Klientem biznesowym Serwisu i zarazem osobą fizyczną, i korzystasz z naszych usług, przetwarzamy Twoje dane związane z zawarciem i wykonaniem umów z nami – w szczególności imię, nazwisko, firmę, adres pocztowy, adres e-mail, NIP, REGON, szczegóły zamawianych usług, treść komunikacji z Tobą w związku z usługami – na potrzeby zawarcia, wykonania i rozliczenia Umowy z Tobą, wystawiania faktur, jak również na potrzebywypełnienia naszych obowiązków ustawowych (podatkowych, księgowych).

Podstawą przetwarzania jest:

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jestniezbędne do wykonania umowy;

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze.

Usługi biznesowe - dane przedstawicieli

Jeśli jesteś przedstawicielem (np. członkiem organu, prokurentem, pełnomocnikiem, pracownikiem odpowiedzialnym za rekrutację itp.)naszego Klienta biznesowego i kontaktujesz się z nami w związku z naszymi usługami, lub Twoje dane są podawane przez Klienta biznesowego w związku z takimi usługami, przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe i miejsce pracy, treść komunikacji z Tobą w związku z usługami.  Dane przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania Umowy z Klientem.

Podstawą przetwarzania jest:
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na współpracy z Klientami, którzy działają przez swoich przedstawicieli. 

Przetwarzanie w celu kontaktu z nami

Jeśli kontaktujesz się z nami (np. w celu zgłoszenia reklamacji, zapytania, uwag), możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, które podasz nam w komunikacji z nami. Wskazane dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na Twoje zgłoszenie.

Postawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1lit. f RODO – nasz uzasadniony interes polegający na odpowiedzi na zgłoszenia Użytkowników.

Media społecznościowe, komunikatory

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszych profili w mediach społecznościowych (np. Instagram, Facebook, LinkedIn) lub komunikatorów internetowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe, które udostępniasz nam w ten sposób, w tym np. Twoje imię, nazwisko, nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe, treść Twoich wypowiedzi w postach i treść komunikacji z nami.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający nabudowaniu i utrzymywaniu relacji z Użytkownikami.

Operatorzy mediów społecznościowych są osobnymi administratorami przetwarzającymi twoje dane osobowe na określonych przez nich zasadach.

Wydarzenia

Jeśli organizujemy wydarzenia online takie jak webinary, prelekcje, szkolenia, które wymagają zapisów uczestników, przetwarzamy podane przez Ciebie dane: imię i nazwisko, adres mailowy w celu przygotowania i przeprowadzenia określonego wydarzenia online. Postawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda do przetwarzania danych osobowych.

Dane dotyczące sposobu korzystania z Serwisu

Przetwarzamy informacje o tym, jak korzystasz z naszych produktów, np. o rodzajach treści, które wyświetlasz lub na które reagujesz, o funkcjach, z których korzystasz, o działaniach, które podejmujesz, o osobach lub kontach, z którymi wchodzisz w interakcje oraz o terminach, częstotliwości i czasie trwania Twoich aktywności. Wykorzystujemy Twoje dane w celu personalizacji funkcji i treści, tak aby nasze usługi i powiadomienia miały charakter dopasowany i spójny. Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. fRODO – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dostosowaniu przedstawianych Ci treści do obszarów Twoich zainteresowań.

Przetwarzamy dane z plików cookies przechowywane na Twoim urządzeniu.

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Dane mogą obejmować w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail), oraz inne dane mające związek z danym roszczeniem, jak np. okoliczności zawarcia lub wykonania lub rozliczenia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1lit. f RODO - nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to niewielkie fragmenty tekstu, które podczas korzystania z Serwisu wysyłane są na urządzenie, z którego korzystasz do połączenia się z Serwisem (np. przeglądarka internetowa). Podczas Twoich kolejnych wizyt w Serwisie, pliki te są wysyłane z powrotem do Serwisu.

Pliki cookies wykorzystujemy w celach opisanych w powyżej, a w szczególności w celu zachowania parametrów nawigacyjnych, monitorowania ruchu w Serwisie i sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, indywidualnego dostosowywania sposobu działania Serwisu i świadczonych usług, usprawnienia kontaktu z Użytkownikami, wykrywania błędów i nadużyć oraz w celach prowadzenia działań promocyjnych (w tym marketingu bezpośredniego).

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu, z którego korzystasz do połączenia się z Serwisem. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Możesz np.blokować automatyczną obsługę plików cookies lub wymusić informowanie o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, z którego korzystasz (np. przeglądarki internetowej).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoja dane przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

- Ogłoszeniodawcom (firmom, organizacjom, agencjom zatrudnienia itp.), których ogłoszenia zamieszczone są w Serwisie, na ogłoszenia których przesłałeś swoją aplikację za pośrednictwem Serwisu. Ogłoszeniodawcy są samoistnymi administratorami danych osobowych, za działania których nie ponosimy odpowiedzialności;

- naszym podwykonawcom, których usługi wykorzystujemy w ramach lub w związku ze świadczonymi przez nas usługami:podmiotom świadczącym usługi hostingowe, usługi wspierające komunikację z Użytkownikami, usługi reklamowe, usługi analityczne, usługi IT, usługi księgowe, podatkowe i prawne;

- podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania i innymi instytucjom.

 Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Niektóre z podmiotów przetwarzających, z których usług korzystamy, mają siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zapewniamy, aby podmioty te dawały gwarancje odpowiednio wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską i z wydanych przez Komisję Europejską decyzji o adekwatności (np. decyzja Privacy Framework dotycząca transferu do Stanów Zjednoczonych).

 Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art.6 ust. 1 lit a) RODO) przetwarzamy najpóźniej do momentu skutecznego cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) przetwarzamy najpóźniej do chwili wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) przetwarzamy tak długo jakistnieje uzasadniony interes przetwarzania, jednakże najpóźniej do momentu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W przypadku danych przetwarzanych na tej podstawie na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane te będą przetwarzane najpóźniej do momentu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli pomimo zakończenia przetwarzania Twoich danych na jednej podstawie wciąż mamy prawo przetwarzać je na innej podstawie, w szczególności, jeśli jest to niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub jest to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Twoje uprawnienia

Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami prawa, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany polityki prywatności

Wrazie potrzeby możemy zmieniać i uzupełniać zapisy niniejszej Polityki Prywatności. Informacja o zmianach będzie podawana w Serwisie. W razie istotnych zmian możemy również wysłać Ci powiadomienie na adres e-mail podany przez Ciebie.