REGULAMIN SERWISU DOINGGOOD.PL

DLA UŻYTKOWNIKÓW

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników (tj. w szczególności osób aplikujących na Ogłoszenia o pracę) Usług związanych z korzystaniem z  Serwisu doinggood.pl.

1.2. Zasady korzystania z Serwisu przez Klientów (tj. pracodawców, ogłoszeniodawców etc.), są ustalone w odrębnym Regulaminie dla Klientów.

2. DEFINICJE

Pojęcia pisane dużą literą w Regulaminie mają znaczenie określone poniżej lub zdefiniowane bezpośrednio w tekście Regulaminu:

2.1. Ogłoszenie – ogłoszenie rekrutacyjne zamieszczone w Serwisie;

2.2. Ogłoszeniodawca – osoba lub podmiot zamieszczający Ogłoszenie w Serwisie w związku z prowadzoną rekrutacją;

2.3. Regulamin – niniejszy Regulamin;

2.4. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy pod adresem doinggood.pl;

2.5. Umowa – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, dotycząca świadczenia Usług;

2.6. Usługi – oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu;

2.7. Usługodawca – administrator Serwisu, tj. Crowding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 9 lok. 8, 00-586 Warszawa, NIP: 5252530119, REGON: 146088600, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000417775;

2.8. Użytkownik – osoba fizyczna nie będąca Klientem, korzystająca z Serwisu przede wszystkim jako osoba zainteresowana znalezieniem ofert zatrudnienia; Użytkownicy to w szczególności kandydaci przysyłający Zgłoszenia w odpowiedzi na Ogłoszenia;

2.9. Zgłoszenie – aplikacja złożona przez Użytkownika w odpowiedzi na Ogłoszenie, za pośrednictwem Serwisu (Zgłoszenie pośrednie) lub bezpośrednio do Klienta (Zgłoszenie bezpośrednie), zależnie od opcji dostępnej dla danego Ogłoszenia.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz obsługująca język programowania JavaScript, a ponadto akceptująca pliki typu cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL, posiadanie funkcjonującego adresu e-mail.

3.2. Korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem typowym dla czynności związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak naruszenie poufności informacji, szkodliwe oprogramowanie (np. wirusy).

4. UMOWA I USŁUGI

4.1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

4.2. Umowa o świadczenie Usług z Użytkownikiem jest zawierana wraz z rozpoczęciem korzystania przez Użytkownika z Usług dostępnych w Serwisie.

4.3. Do korzystania z Usług konieczna jest akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

4.4. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika w szczególności następujące Usługi:

4.4.1. umożliwienie przeglądania Ogłoszeń i innych treści zawartych w Serwisie;

4.4.2. umożliwienie składania Zgłoszeń w odpowiedzi na Ogłoszenia;

4.4.3. wysyłka newslettera;

4.4.4. usługa bazy kandydatów (Zostaw CV).

4.5. Usługodawca świadczy wymienione wyżej Usługi na rzecz Użytkownika nieodpłatnie.

5. POSZCZEGÓLNE USŁUGI

5.1. Składanie Zgłoszeń

5.1.1. Użytkownik może złożyć Zgłoszenie w odpowiedzi na Ogłoszenie klikając na odpowiedni przycisk zamieszczony przy Ogłoszeniu w Serwisie. Po kliknięciu przycisku Użytkownik:

5.1.1.1. wypełnia formularz rekrutacyjny w Serwisie – w takim przypadku Zgłoszenie jest wysyłane do Ogłoszeniodawcy za pośrednictwem Serwisu (tzw. Zgłoszenie pośrednie), lub

5.1.1.2. jest przenoszony poza Serwis, bezpośrednio na stronę serwisu rekrutacyjnego Ogłoszeniodawcy, i postępuje zgodnie z instrukcjami tam zamieszczonymi (tzw. Zgłoszenia bezpośrednie).

5.1.2. To, czy Zgłoszenie jest pośrednie czy bezpośrednie, zależy od opcji wybranej przez Ogłoszeniodawcę dla danego Ogłoszenia.

5.1.3. Użytkownik akceptuje fakt, że:

5.1.3.1. Ogłoszeniodawca może zmienić treść Ogłoszenia lub całkiem usunąć Ogłoszenie, w tym również po wysłaniu przez Użytkownika Zgłoszenia;

5.1.3.2. Ogłoszeniodawca może nie odpowiedzieć na Zgłoszenie Użytkownika.

5.2. Newsletter

5.2.1. Użytkownik może zapisać się na Newsletter Usługodawcy.

5.2.2. Newsletter jest wysyłany na adres e-mail podany przez Użytkownika.

5.2.3. W newsletterze Usługodawca może zamieszczać informacje o Ogłoszeniach widniejących w Serwisie lub inne informacje związane z działalnością i tematyką Serwisu, które w ocenie Usługodawcy mogą być interesujące dla Użytkowników.

5.2.4. Newsletter może być wysyłany przez Usługodawcę do czasu rezygnacji z newslettera przez Użytkownika.

5.3. Baza kandydatów (Zostaw CV)

5.3.1. W ramach usługi bazy kandydatów (Zostaw CV) Użytkownik wypełnia formularz w Serwisie i przesyła Usługodawcy materiały wskazane w formularzu, takie jak CV. Na podstawie tych dokumentów Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi e-mailem informacje o Ogłoszeniach, które w ocenie Usługodawcy mogą być interesujące dla Użytkownika.

5.3.2. Usługodawca nie gwarantuje wysyłki informacji ani że przekazywane informacje o Ogłoszeniach rzeczywiście będą interesujące dla Użytkownika.

5.3.3. Informacje mogą być wysyłane przez Usługodawcę do czasu rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.

6. WYMOGI I OGRANICZENIA

6.1. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie, w tym w formularzach i dokumentach przekazywanych do Serwisu (np. w Zgłoszeniach, w ramach usługi bazy kandydatów), materiałów lub treści:

6.1.1. niezgodnych z prawdą;

6.1.2. zawierających elementy bezprawne;

6.1.3. naruszających Regulamin, obowiązujące przepisy, prawa lub dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, dobre imię lub uzasadnione interesy Usługodawcy;

6.1.4. nawołujących do popełnienia przestępstw, obraźliwych, wulgarnych, zniesławiających, o charakterze pornograficznym lub erotycznym;

6.1.5. pozostających bez związku z Usługą.

6.2. Korzystając z Usług i Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, Regulaminu oraz dobrych obyczajów, a także do poszanowania praw osób trzecich.

6.3. Zabronione jest podejmowanie działań zakłócających działanie Serwisu.

7. NARUSZENIA

7.1. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług lub wstrzymać świadczenie Usług, w przypadku, gdy w związku z korzystaniem z Serwisu lub Usług:

7.1.1. Użytkownik narusza Regulamin, obowiązujące przepisy, prawa lub dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje;

7.1.2. Użytkownik podaje informacje niezgodne z rzeczywistością;

7.1.3. zachodzi uzasadnione podejrzenie oszustwa.

8. DOSTĘPNOŚĆ SERWISU

8.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zaprzestania realizacji Usług w związku z prowadzeniem prac technicznych, konserwacyjnych, modyfikacją Serwisu lub zmianą w zakresie świadczonych Usług.

8.2. Usługodawca będzie w miarę możliwości informował Użytkowników z wyprzedzeniem o przerwach w dostępności Serwisu przy pomocy stosownej informacji w Serwisie, w szczególności poprzez komunikaty w Serwisie lub wiadomości e-mail.

9. WŁASNOŚC INTELEKTUALNA

9.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Usługodawcy (lub innym uprawnionym podmiotom trzecim) przysługują wszelkie prawa, w tym prawa autorskie majątkowe, prawa własności przemysłowej i prawa wynikające z ochrony baz danych, do Serwisu oraz wszystkich jego elementów, w tym logo, treści tekstowych, graficznych, layoutu, wyglądu jako całości, kodu źródłowego. Wykorzystywanie powyższych elementów w jakikolwiek sposób bez uzyskania zgody Usługodawcy jest zabronione. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo.

10. DANE OSOBOWE

10.1. Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników określone są w Polityce Prywatności.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. Wyłączną odpowiedzialność za treść Ogłoszeń publikowanych w Serwisie ponoszą Ogłoszeniodawcy. Usługodawca nie odpowiada za treść Ogłoszeń.

11.2. Serwis stanowi platformę, której celem jest zachęcanie Ogłoszeniodawców do publikacji Ogłoszeń dotyczących stanowisk mających szeroko rozumiany pozytywny wpływ na społeczeństwo, środowisko naturalne lub przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju. Jednakże Usługodawca nie jest w stanie zagwarantować i nie gwarantuje, że stanowiska, których dotyczą Ogłoszenia, rzeczywiście spełniają powyższe kryteria.

11.3. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść informacji, które przekazuje Usługodawcy w związku z korzystaniem z Serwisu, włączając w to treść Zgłoszeń, w tym za ujawnienie jakichkolwiek informacji w treści Zgłoszeń.

11.4. W najszerszym zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za szkody wynikające lub związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Serwisu lub ze świadczonymi w nim lub w związku z nim Usługami, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej Usługodawcy. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

11.5. Na stronach Serwisu mogą być zamieszczane odnośniki, materiały i inne treści odsyłające do stron internetowych i usług podmiotów trzecich, w tym do serwisów rekrutacyjnych Ogłoszeniodawców. Strony i usługi takie nie są elementem Serwisu, a zasady korzystania z nich określają odpowiednie podmioty trzecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z takich stron i Usług.

11.6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów, w związku z korzystaniem z Serwisu lub Usług.

11.7. Żadna ze Stron nie będzie ponosi odpowiedzialności za szkody drugiej Strony powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie będzie spowodowane przez zdarzenia stanowiące przypadki siły wyższej. Jako przypadki siły wyższej Strony uznają wydarzenia, którym nie można było zapobiec i które pozostają poza kontrolą Stron. W szczególności za siłę wyższą uważa się: katastrofy naturalne (trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, pożary, uderzenia pioruna), epidemie, pandemie, zachorowanie na chorobę, która pojawi się lub rozprzestrzeni się w znacząco większym niż dotychczas zakresie, wojny, zamieszki, rewolucje, ataki terrorystyczne, strajki, embarga, wypadki drogowe i lotnicze, zakazy eksportu lub powszechnie obowiązujące akty władzy.

12. REKLAMACJE

12.1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące Usług lub działania Serwisu, na adres e-mail wskazany w Serwisie.

12.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej tytuł „Reklamacja”, dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, okoliczności będą podstawą reklamacji oraz oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.

12.3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania. O wyniku reklamacji Usługodawca powiadomi Użytkownika drogą e-mailową, na adres e-mail, z którego Użytkownik przysłał reklamację, lub inny adres e-mail wskazany przez Użytkownika jako adres do kontaktu.

13. CZAS TRWANIA UMOWY, WYPOWIEDZENIE UMOWY

13.1. W przypadku Usług o charakterze ciągłym, Umowa zawiera jest na czas nieokreślony. W przypadku takich Usług:

13.1.1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę bez wskazania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym;

13.1.2. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę bez wskazania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

13.2. W przypadku Usług o charakterze jednorazowym, Umowa zawierana jest na czas wykonania Usługi. Użytkownik może zaprzestać korzystania z takich usług w dowolnym momencie.

13.3. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

13.3.1. rażącego naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub Umowy;

13.3.2. gdy działania Użytkownika podejmowane w związku z korzystaniem z Serwisu naruszają obowiązujące przepisy, prawa lub dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, dobre imię lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

13.4. Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu składane jest drogą e-mailową; Użytkownik składa takie oświadczenie na adres e-mail wskazany w Serwisie, a Usługodawca na adres e-mail podany przez Użytkownika.

13.5. Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy lub na adres e-mail wskazany jako adres do komunikacji w Serwisie. Odstąpienie może zostać złożone przy wykorzystaniu wzoru formularza.

14. KOMUNIKACJA

14.1. Usługodawca uprawniony jest do kierowania na adres e-mail podany w Serwisie przez Użytkownika wszelkich oświadczeń i informacji związanych z Usługami lub Serwisem, w tym komunikatów prawnych lub technicznych.

14.2. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą, w tym w celu zmiany lub aktualizacji swoich danych, korzystając z danych kontaktowych podanych w Serwisie.

15. ZMIANA REGULAMINU

15.1. Usługodawca może zmieniać Regulamin z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności: zmiana funkcjonalności lub sposobu działania Serwisu, zmiana zakresu świadczonych Usług, dostosowanie do przepisów prawa lub zaleceń organów władzy publicznej, uwagi zgłaszane przez Użytkowników, czynniki ekonomiczne takie jak zmiany w zakresie modelu biznesowego lub zmiany kosztów usług dostawców zewnętrznych, zmiany wynikające ze względów bezpieczeństwa.

15.2. W przypadku Usług o charakterze ciągłym – użytkownicy są informowani o zmianach Regulaminu e-mailowo lub bezpośrednio w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku Użytkownik może zaakceptować nowy Regulamin lub wypowiedzieć umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje ani nie wypowie umowy w tym czasie, Regulamin w nowym brzmieniu wiąże Użytkownika od chwili upływu tego terminu.

15.3. W przypadku Usług o charakterze jednorazowym zmieniony Regulamin stosuje się do Usług zamówionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

15.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia wszystkich lub wybranych Usług, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.

16. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

16.1. Regulamin i Umowa podlegają prawu polskiemu.

16.2. Wszelkie spory dotyczące Umowy, Usług lub Regulaminu będą rozpatrywane przez polskie sądy powszechne.

16.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

17. AKTUALNA WERSJA REGULAMINU

17.1. Aktualna wersja Regulaminu wchodzi w życie dnia 1.02.2024 r.