Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Stanowisko ds. administracyjnych

Opis stanowiska

Dodano:
7.8.2023
, Wygasa:
31.8.2023

Cel stanowiska: Zapewnienie niezbędnej infrastruktury oraz sprawnej, zgodnej z przepisami prawa obsługi gospodarczo- zaopatrzeniowej.

Obowiązki

 • Monitorowanie prawidłowej realizacji umów podpisanych w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
 • Prowadzenie ewidencji wartościująco- ilościowej środków trwałych druków ścisłego zarachowania KP i KW oraz bieżącej rejestracji sprzętu będącego w użytkowaniu Ośrodka.
 • Udział w okresowych inwentaryzacjach majątku oraz komisji ds. przydatności i kontroli okresowych stanu składników rzeczowych majątku ruchomego.
 • Dokonywanie zakupów towarów i usług zgodnie z zaakceptowanymi zamówieniami i zawartymi umowami dla poszczególnych komórek organizacyjnych.
 • Sporządzanie sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska naturalnego oraz innych zleconych analiz i sprawozdań.
 • Prowadzenie spraw administracyjno- gospodarczych w zakresie utrzymania obiektów Ośrodka, przeprowadzek, zagospodarowania nowych pomieszczeń, wyposażenia stanowisk pracy, dostępu do pomieszczeń, utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym.
 • Koordynacja wyjazdów służbowych zgodnie z zasadami użytkowania samochodów służbowych, koordynowanie ich przeglądów technicznych, napraw, weryfikowanie kart drogowych użytkowników samochodów.
 • Prowadzenie spraw archiwistycznych.
 • Zamieszczanie informacji organizacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Prowadzenie i monitorowanie rezerwacji salek konferencyjnych i zapewnienie niezbędnych warunków technicznych ich użytkowania.

Wymagania

 • wykształcenie minimum średnie,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • znajomość struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analizy i wnioskowania,
 • dobra umiejętność obsługi oprogramowania informatycznego (MS Office),
 • umiejętność sporządzania wypowiedzi na piśmie,
 • wysoki poziom kultury osobistej i komunikacji interpersonalnej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku ds. administracyjnych,
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, o dostępie do informacji publicznej.

Oferujemy

Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu), świadczeń z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,
a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego.

Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu, wierząc, że każda i każdy z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje.

Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj. jak komputer, skan, ksero itp.; wymaga podejmowania i utrzymywania dobrych relacji z osobami zatrudnionymi i współpracującymi, podejmowania częstych kontaktów osobistych, telefonicznych i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka, wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Uwaga: na tym etapie prosimy, aby nie przesyłać dokumentów  poświadczających ww. dane, poprosimy o nie na kolejnych etapach.

Oświadczenia:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y)  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 14/2023 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 w terminie do dnia 31 sierpnia 2023r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

AplikujAplikuj
Aplikuj
Aplikuj

Inne ogłoszenia